درباره کار در رادمان

از این که به صفحه همکارى با ما سر زدید سپاس گزاریم. اگر دوست دارید به یکى از بهترین و اصلى ترین شرکت هاى مشاوره ى مدیریت در ایران بپیوندین، این اطلاعات را به خوبى مطالعه کنید. مشاورانى که فقط از تفکر آکادمیک بهره مند هستند، امکان کمى در تجارى سازى و استفاده کاربردى از ایده هاى خود دارند. در نتیجه کارکنان رادمان، افرادى زبده، استعدادهاى کشور، آگاه به مسائل و اخبار روز، آشنا بر قوانین حاکم، داراى تجربه حرفه اى و البته مسلط به دانش آکادمیک مرتبط مى باشند. رادمان همواره تلاش می کند تا برترین استعدادها را براى مشتریان جذب و حفظ کند. ما در رادمان مفتخریم که به عنوان یک محل کار پرانرژى و جذاب شناخته شده ایم. همکاران خانواده رادمان به منظور به دست آوردن نتایج بهتر براى مشتریان با یکدیگر رقابت می کنند، اما یکدیگر را در مراحل مختلف حمایت مى نمایند. رادمانى ها به کارشان عشق مى ورزند و این باعث مى شود همکارى با آنان احساسى متفاوت ایجاد کند. همکاران و مشاورین رادمان، بى شک وجه تمایز این شرکت از دیگران بوده و افتخار رادمان مى باشند. آنها تمام انرژى خود را صرف خدمت رسانى و به همان میزان به چالش کشیدن مشکلات مشتریان مى کنند.

در رادمان با مدیران و متخصصان برتر کشور همکارى مى شود تا به آن ها در گرفتن تصمیمات بهتر، تحقق این تصمیمات و دستیابى به موفقیت متداوم و مطلوب، یارى رسانى گردد. مشاورین رادمان به مدت بیش از یک دهه تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا نتایج بهترى براى مشتریان حاصل شود؛ نتایجى که فراتر از امور مالى هستند و به طور منحصر به فردى خاص، عملى، کل نگر و متداومند. خدمات رادمان به صورت کلى به شرح زیر است:

یادگیرى مداوم

مشاوره منابع انسانى

آموزش و توسعه

ارزش هاى کار در رادمان

ارزش ﻫﺎى رادﻣﺎن ،رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ. ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺎر ﻧﯿﺴﺖ! ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻼش ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ در راﺳﺘﺎى آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ، ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻀﺎى ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

یادگیرى مداوم

براى اینکه بتوانیم بهترین و به روزترین سطح خدمت دهى به کارفرما را داشته باشیم به صورت مداوم در حال مطالعه مستندات و پژو هش هاى جدید بوده و اطلاعات خود را به روز نگه مى داریم. هر نفر موظف به یادگیرى از اشتباهات خود بوده و به دیگران نیز یافته هاى خود را منتقل مى کند.

ارزش آفرینى

همیشه باید به نحوى به کارفرماى خود ارائه خدمت کنیم که احساس ایجاد ارزش افزوده از حضور ما براى ایشان فراهم شود. خدمات ما صرفا براى زیبایى و چشم نوازى نبوده و باید در سازمان کارفرما تغییر ایجاد کند. کارفرما باید علاوه بر احساس خوب، نتیجه قابل لمس از تلاش هاى ما هم بدست بیاورد.

رفتار حرفه اى

در هر حالتى حتى اگر با ما به درستى رفتار نشد، به صورت حرفه اى به افراد پاسخگو هستیم. هرگز تصمیمات اتخاذ شده را بدون هماهنگى تغییر نمى دهیم. هرچند بدون مکتوب سازى کار نمى کنیم ولى حرفمان سند است. براى اعتماد سازى کوشا هستیم حتى اگر دچار زیان مالى شویم. هرگز اطلاعات مشتریان را فاش نخواهیم کرد.

نوآورى

باید بکوشیم تا با الگو برداردى از یافته هاى جدید و متناسب سازى آن با شرایط داخلى خدمات و محصولات خود را به روز کنیم. نوآورى در تمامى اقدامات ما نماینگر خواهد بود. تک تک اعضاء خانواده رادمان نسبت به تغییر و ارائه خدمات جدید به صورت روزانه تلاش مى کنند

فرهنگ کار در رادمان

کار در رادمان، مثل پیوستن به خانواده جدید است. ما در رادمان به نتایج و دستاوردهاى شما اهمیت مى دیم تا ساعات کارى! اعضاء خانواده رادمان با هم دوست هستند، به هم احترام مى گزارند و ساعات خوش کارى را کنار هم سپرى مى کنند. هرچند که برخى هم ساعت هاى زیادى را از خانه یا هرجایى دیگر دورکارى مى کنند. بنابراین مسئولیت پذیرى، صداقت و تلاش اصولى است که ما را کنار هم گرد مى آورد. کلام زیر، شرح مختصرى از دیدگاه اصلى رادمانى ها در خصوص شرایط کارى در رادمان است:

“ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻓﺮﻫﻨﮓﮐﺎرى و روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﺪاوﻣﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮى ﺻﺪق ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر درﺳﺖ را در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ. ”

چشم انداز رادمان

اﻋﺘﻤﺎد راﺳﺦ رادﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﺪه ﻫﺎى ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ر اﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮ هﻫﺎى ﻣﻤﮑﻦ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن را در ﺣﻮزه ﻫﺎى زﯾﺮ ﯾﺎرى ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
ارائه ابزارهاى نوین مدیریت منابع انسانى تحت وب
ارائه راه کارهاى متمایز براى توسعه کسب و کارها
آموزش مفاهیم توسعه فردى و سازمانى به صورت الکترونیکى و حضورى
این مهم در رادمان، فقط و فقط با بهره مندى از تنوع تجربه و دانش، گروهى توانمند که نقطه قوت آن همافزایى، به صورت تدریجى در حال شکل گیرى است

فرصت‌های شغلی